Klusterprogram och Smart Specialisering för regional utveckling

Under senaste åren har det på regional nivå uppstått allt fler behov av att ta fram för att stödja näringslivsutveckling. Inte sällan kommer dessa propåer från nationell eller internationell nivå (EU). En av de senaste är RIS3 Smart Specialiseringsstrategi 2014 – 2020 och ett naturligt verktyg för att genomföra strategin är regionala klusterinitiativ med väl fungerande klusterorganisationer. Såhär i halvtid är det dags för regioner o nationer att börja visa resultat, hur går det egentligen med RIS 3 strategins genomförande? För det är just resultat som kommissionen är ute efter.

 

Vad är egentligen en RIS3 strategi?

”Smart specialisering handlar om att identifiera varje lands och regions unika egenskaper och resurser, där varje regions konkurrensfördelar betonas, samt att samla de regionala intressenterna och resurserna runt en utvecklingsstyrd vision av framtiden. Det innebär även att stärka regionala innovationssystem, maximera kunskapsflöden och sprida fördelarna med innovationer i hela den regionala ekonomin”. (Europeiska kommissionen 2013; ec.europa.eu)

Målet med de regionala (och nationella) RIS 3 strategierna är att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet. En sammanfattning av EU´s ambition med RIS 3 programmen är att göra innovationer till ett prioritet i alla EU´s regioner  och målet vill man uppnå genom följande:
– Europa 2020 kräver att politiska beslutsfattare beaktar hur olika sidor av smart och hållbar tillväxt för alla hör ihop. Integrerade strategier för smart specialisering tacklar komplexa utmaningar för utveckling genom att politiken anpassas till det regionala sammanhanget.
– RIS3 stöder skapandet av kunskapsbaserade jobb och tillväxt inte bara i ledande forsknings- och innovationsområden (F&I) utan även i mindre utvecklade regioner och på landsbygden.
– RIS3 är en viktig del i EU:s föreslagna reform av sammanhållningspolitiken som stöder tematisk koncentration och förstärker strategisk programplanering och resultatinriktning.
(Europeiska kommissionen 2013; ec.europa.eu)

Vad är man då ute efter med RIS3 strategierna?
Dels vill man öka fokus på utvecklingsinsatser och investeringar med hjälp av en regions relativa styrkor, vilket kan tolkas som att man skall satsa mer resurser på en regions styrkeområden än att försöka utveckla helt nya områden där regionen inte har expertkompetenser eller ett hållbart näringsliv, något som varit fallet med många tidigare satsningar.

Dessutom vill man med strategin förbättra de regionala innovationsprocesserna genom att man på regional nivå tar fram strategisk kunskap om en regions tillgångar dess konkurrensfördelar och utvecklingspotential. Dessutom, att man tar fram resultatindikatorer som används för att mäta, driva, styra och utveckla strategin över tid.”

Slutligen att -”förbättra styrningen och göra intressenterna mer engagerade.
RIS3 uppmuntrar alla intressenter att arbeta mot ett gemensamt mål. Det sammanbinder små̊, medelstora och stora företag, uppmuntrar till styrning på flera nivåer och bidrar till att bygga upp kreativt och socialt kapital inom gemenskapen”.

Hur realisera ett fungerande RIS 3 arbete?
Att förverkliga detta arbete kräver att man i en region har eller skapar sig ett väl fungerande samarbete med det regionala näringslivet. Det man från EU´s sida beskriver som en regions styrkeområden kan också beskrivas som naturliga kluster, där företag inom en viss bransch/sektor/teknologiområde finns ansamlade inom ett geografiskt begränsat område. Om det dessutom finns klusterinitiativ med klusterorganisationer har regionen ett utmärkt verktyg för att genomföra det konkreta arbetet med att utveckla innovationsprocesserna som avses i RIS 3 programmet.

De regionala klusterinitiativen är ett utmärkt verktyg för att komma nära det regionala näringslivet. Kluster organisationer som driver klusterinitiativen har oftast den bästa kunskapen om respektive klusterinitiativs sammansättning, goda kontakter med personer inom ”sin” del av näringslivet, har en relativt god uppfattning om företagens status , behov och resurser samt nära kontaktvägar till respektive företags ansvariga.

En regional Smart Specialiseringsstrategi skapar förutsättningar för näringslivet att utvecklas genom insatser som ökar företagens konkurrensförmåga genom ett ökat samarbete med deras omvärld. Klusterinitiativ med en väl fungerande klusterorganisation är en aktör som arbetar för att underlätta samarbete mellan företag (stora som små, konkurrenter så väl som kunder),  samarbete mellan företag och FoUI-institutioner, Företag och Utbildning, Företag och offentligheten (både som samhällsutvecklare och som kunder), Företag och utbildning, Företag och kapital, företag och globala marknaden samt företag till kluster inom andra teknik och eller branscher i när och fjärran. Har man tillgång till regionala klusterinitiativ har man alltså tillgång till en ”verktygslåda” som i sitt dagliga utvecklingsarbete kan bidra kraftfullt vid genomförandet av en regions smarta specialiseringsarbete.

Genom ett samlat grepp om de regionala utvecklingsplanerna sammanfattade i en RIS 3 strategi samt ett samlat klusterutvecklingsprogram ökar regionens förmåga att leverera de resultat som avses i EU´s RIS 3 strategi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s