Det finns ett behov av ett nationellt klusterutvecklingsprogram i Sverige.

Klusterutveckling har under ca 20 år varit ett verktyg för att driva regional näringslivsutveckling i hela Sverige. Sedan 1990 talet har vi i Sverige på regional/lokal nivå och även på nationell nivå arbetat med klusterutveckling som ett verktyg för regional utveckling. Under några år hade Vinnova en storsatsning på området med ett nationellt klusterprogram som därefter togs över av Tillväxtverket. Runt om i Europa har klusterutvecklingsprogram startats och utvecklats. Från den svenska starten i slutet på 90-talet då vi i mångt och mycket ledde utvecklingen inom EU till för några år sedan då det nationella klusterprogrammet upphörde.

Med hjälp av nationella och eller regionala klusterutvecklingsprogram har flera länder inom EU i dag ”kört om oss” och arbetar nu framgångsrikt med systematiska klusterutvecklingsprogram. I våra grannländer har Norge ett framgångsrikt klusterprogram genom Innovation Norge liksom Danmark där ett strukturerat klusterutvecklingsarbetet har genomförts över tiden, på nationell nivå. Här i Sverige lever ett stort antal klusterinitiativ fortsatt kvar, några har utvecklats genom Vinnovas fortsatta initiativ kring Vinnväxtprogrammet, medan de som är utanför programmet får fortsätta sin utveckling utan någon egentlig nationell sammanhållen policy eller utvecklingsprogram, till nytta för den regionala klusterutvecklingen.

Den 16:e oktober offentliggjorde Innovation Norway vilka klusterinitiativ som tas upp i deras nationella klusterprogram på Arena respektive NCE nivå. Jag har under årens lopp haft förmånen att arbeta på uppdrag av Innovation Norway och därmed sett möjligheterna i det nationella programmet (som man förövrigt till stor del har satt samman med idéer från svenska tidigare klusterprogram och policy).

Det skulle vara av stor vikt om vi snarast kunde sätta upp ett nytt svenskt klusterprogram till nytta för de existerande klusterinitiativen och nya tillkommande som skapar tillväxt i regioner i hela Sverige, inte minst med tanke på det stöd i utvecklingen av Smart Specialiserings (RIS3) arbetet som förväntas pågå och utvecklas såväl här i Sverige som inom övriga EU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s