Vad betyder Smart Specialisering för regional utveckling och vad händer efter 2020?

 

fp9-1-edited - Copy_1A Commission slide presentation circulating around Brussels this week suggests that Framework Programme 9, to start in 2021. (Science/Business 18-02-08)

 

Under senaste åren har det på regional nivå uppstått allt fler behov av att ta fram strategier för att stödja näringslivsutveckling. Inte sällan kommer dessa propåer från nationell eller internationell nivå (EU). En av de senaste är RIS3 Smart Specialiseringsstrategi 2014 – 2020, och ett av flera verktyg för att genomföra strategin är regionala klusterinitiativ med väl fungerande klusterorganisationer som representerar (för regionen) viktiga delar av näringslivet nu och i framtiden. Såhär i halvtid är det dags för regioner o nationer att börja visa resultat, hur går det egentligen med RIS 3 strategins genomförande?
För det är just resultat som kommissionen är ute efter.

 

Vad är egentligen en S3 strategi?
”Smart specialisering handlar om att identifiera varje lands och regions unika egenskaper och resurser, där varje regions konkurrensfördelar betonas, samt att samla de regionala intressenterna och resurserna runt en utvecklingsstyrd vision av framtiden. Det innebär även att stärka regionala innovationssystem, maximera kunskapsflöden och sprida fördelarna med innovationer i hela den regionala ekonomin”. (Europeiska kommissionen 2013; ec.europa.eu)

 

Målet med de regionala (och nationella) S3 strategierna är att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet. En sammanfattning av EU´s ambition med S3 programmen är att göra innovationer till ett prioriterat område i alla EU´s regioner  och det målet vill man uppnå genom följande:
– Europa 2020 kräver att politiska beslutsfattare beaktar hur olika sidor av smart och hållbar tillväxt för alla hör ihop. Integrerade strategier för smart specialisering tacklar komplexa utmaningar för utveckling genom att politiken anpassas till det regionala sammanhanget.
– RIS3 stöder skapandet av kunskapsbaserade jobb och tillväxt inte bara i ledande forsknings- och innovationsområden (F&I) utan även i mindre utvecklade regioner och på landsbygden.
– S3 är en viktig del i EU:s föreslagna reform av sammanhållningspolitiken som stöder tematisk koncentration och förstärker strategisk programplanering och resultatinriktning.
(Europeiska kommissionen 2013; ec.europa.eu)

Vad är man då ute efter med S3 strategierna?
Dels vill man öka fokus på utvecklingsinsatser och investeringar med hjälp av en regions relativa styrkor, vilket kan tolkas som att man skall satsa mer resurser på en regions styrkeområden än att försöka utveckla helt nya områden där regionen inte har expertkompetenser eller ett hållbart näringsliv. (Något som varit fallet med många tidigare satsningar).

Dessutom vill man med S3 strategierna förbättra de regionala innovationsprocesserna genom att man på regional nivå tar fram strategisk kunskap om en regions tillgångar dess konkurrensfördelar och utvecklingspotential.

En annan för kommissionen prioriterat område är att man tar fram resultatindikatorer som används för att mäta/utvärdera, driva, styra och utveckla strategin över tid.

Slutligen att -”förbättra styrningen och göra intressenterna mer engagerade”.
S3 uppmuntrar alla intressenter att arbeta mot ett gemensamt mål. Det sammanbinder små̊, medelstora och stora företag, uppmuntrar till styrning på flera nivåer och bidrar till att bygga upp kreativt och socialt kapital inom gemenskapen”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s