Att utveckla regioners konkurrensförmåga

Regionerna konkurrensförmåga utvecklas genom deras attraktionskraft. Att kunna attrahera rätt kompetenser till befintligt näringsliv, utveckla nya företag genom att att stärka innovationsförmågan och entreprenörsandan är avgörande för en möjlig tillväxt i områden som regionen har goda förutsättningar att växa inom, smart specialisering. Genom att identifiera företag som tillsammans med andra företag inom samma bransch/sektor inom en region kan man med hjälp av klusterinitiativ skapa en miljö för samarbete inom områden som är avgörande för företags utvecklingsförmåga, men som var och en för sig inte har resurser, kompetenser eller förmåga att utveckla själva. Utvecklingen kräver först och främst en god miljö för samarbete, människor och verksamheter som kan samarbeta kan utveckla saker som var och en inte kan göra enskilt. För att kunna vara en attraktiv region krävs det att man gemensamt kan kommunicera sina styrkeområden till relevanta målgrupper såväl nationellt som internationellt. Platsens attraktionskraft/-förmåga ökar med människor som kan, vill och får utveckla sina talanger i en dynamisk och utvecklande miljö! hashtag#klusterutveckling hashtag#regionalutveckling hashtag#smartspecialicering

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s